Abastament

El servei d’abastament d’aigua potable a la ciutat de Terrassa és gestionat per l’empresa concessionària Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA. Es disposa d’instal·lacions de captació i potabilització de les aigües superficials i subàlvies del riu Llobregat i d’un sistema de sobreelevació, impulsió i canalització fins als dipòsits que subministren l’aigua a la xarxa de distribució.

 

En petita proporció (no arriba al 10% del total de cabals subministrats) també es capten aigües de mines i pous del terme municipal i, complementàriament, s’aporten cabals procedents de la xarxa regional Ter-Llobregat (ATLL)

 

El funcionament del servei, les obligacions i drets del gestor i dels usuaris del mateix queden recollits en l’Ordenança Municipal del Servei de Proveïment i Sanejament d’Aigües.(Document en format pdf)

Aquesta normativa també recull les prescripcions relatives al sistema de sanejament de les aigües residuals.

 

La concessió d’aquest servei té una durada de 75 anys i finalitza el desembre de 2016. L'Ajuntament de Terrassa està treballant en la liquidació de la concessió i la definició del futur model de gestió.

En aquest sentit s'estan analitzant les alternatives de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua a partir de la finalització de la concessió i s'ha creat un dispositiu de participació ciutadana per informar a la ciutadania i conèixer la seva opinió al respecte.

 Tarifes abastament 2016
Tarifes del servei p˙blic municipal de prove´ment d'aigua per a l'any 2016

En data 19 de desembre de 2013, l’Excm. Ajuntament en Ple aprovà, entre d’altres, les tarifes del servei públic municipal de proveïment d’aigua per l’any 2014 corresponents a les tarifes de connexió a la xarxa, tarifes de servei, de tràmits administratius i la resta de tarifes de caràcter no periòdic de competència municipal.

En data 6 de febrer de 2014, la Comissió de Preus de Catalunya aprovà les tarifes del servei de competència local subjectes al règim de preus autoritzats.

 

Pel 2015 no es va modificar la tarifa i per al 2016 per part de la concessionària es va presentar proposta de revisió que va ser va ser informada desfavorablement per part de l’Ajuntament i ha estat denegada per la Comissió de Preus de Catalunya, per tant segueixen vigents les tarifes que van ser aprovades per al 2014.

 

Podeu consultar les tarifes al següent document:

 

 Tarifa social 2016

L’Ajuntament de Terrassa va ser pioner a l’aprovar una tarifa social de l’aigua a les tarifes del servei d’abastament d’aigua per a l’any 2013. Aquesta tarifa suposa una reducció del 90% de la quota de servei, respecte la tarifa normal establerta, per als dos primers trams de consum (fins a 30 m³/trimestre), per a ús domèstic amb sistema de comptador individual.

L’any 2014, es manté la tarifa social sense aplicar-hi cap increment de preu, i s’aprova una ampliació del col·lectiu de famílies que poden tenir accés a la tarifa social, afegint als pensionistes.

En el primer any d’aplicació de la Tarifa Social s’hi van acollir 505 famílies. Segons les dades facilitades per la concessionària, al llarg del 2013 s’han emès un total de 745 factures a les quals se’ls ha aplicat la tarifa social. El total de factures bonificades, va suposar un import total de 7.553’80 €.

Al llarg del 2014 es van tramitar 1.068 sol·licituds de la tarifa social, de les que 663 es van atorgar (62%). D’aquestes, i des del mes de juny en que es van incloure els pensionistes com a beneficiaris, 35 corresponen a aquest col·lectiu (5,3%). A finals de l’any 2014 ja disposen de la tarifa social un total de 937 famílies, i l’impacte econòmic d’aquest any ha estat de 27.991,66€.

A començaments de 2015, els Serveis Socials i els de Medi Ambient, juntament amb la concessionària del servei d’abastament, van realitzar una valoració del resultat de l’aplicació de la tarifa social, de la repercussió econòmica per la minoració dels ingressos, del nombre i tipus de beneficiari que ha obtingut aquesta tarifa, de la dificultat d’accés per part de la ciutadania donades les condicions establertes i de l’experiència en la tramitació de la mateixa.

Atès que l'objectiu de la Tarifa Social és contribuir a garantir l'accés al subministrament d'aigua a la població en situacions de vulnerabilitat econòmica i social i, tenint en compte aquesta valoració conjunta, en data 26 de febrer de 2015, l’Ajuntament en Ple aprova una nova modificació dels requisits per accedir a la tarifa social d’abastament d’aigua, que entra en vigor el dia 1 de juliol de 2015 i que amplia, encara més, aquest col·lectiu, obrint-la a qualsevol família que no superi el nivell màxim de renda establert i no disposi d’altres immobles o propietats, excepte l’habitatge propi.

Durant el 2015, s’han tramitat 1.035 sol·licituds, de les que 905 s’han atorgat (87,44%). Actualment disposen de la tarifa social un total de 1.686 famílies i l’impacte econòmic de l’any 2015 ha estat de 50.807,43 €.

REQUISITS PER SER BENEFICIARI DE LA TARIFA SOCIAL A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2015

 1. Ser major de 18 anys.
 2. Estar empadronat en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social de l'aigua.
 3. Disposar d’uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferior als que s'estableixen en el següent quadre, que pren com a referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en els termes següents:
 • Per un membre: IRSCx1,4.
 • Per a cada membre a partir del primer, de la unitat de convivència: IRSCx1,4x0,4, fins al límit de 3 membres.

Residents 

Límits renda (2016)

1

11.154,82

2

15.616,75

3 o més

20.078,68

 

Aquests ingressos faran referència als ingressos de renda anual, entenent-se com a tals la suma dels rendiments nets del treball i de qualsevol altra prestació o rendiment net.

 • Ingressos de renda anual = rendiments nets de treball + qualsevol altra prestació o rendiment net.
 • Rendiments nets de treball = rendiment íntegre – despeses deduïbles.

Criteris de càlcul dels ingressos de renda anuals

 • Es consideren les rendes no exemptes. En la consulta a l’AEAT, si origen és “1” es comproven les caselles de l’IRPF, si origen és “3”, les d’imputacions de rendes.

Per tant,

 • Si la persona fa la declaració de IRPF (Origen “1”), se sumaran les següents caselles d’IRPF: 15+30+40+60+116+143+171+200+201+202+203.
 • Si la persona no ha de declarar IRPF (Origen “3”): es realitzarà el següent càlcul amb les caselles corresponents a les imputacions de renda: 1+3+5-7.

En cas que la persona sigui reconeguda com a incomplidora de les seves obligacions, li serà denegada fins que aporti documentació de l’agencia tributària relativa als seus ingressos i es comprovi que compleix els requisits.

 1. No disposar ni la persona sol·licitant ni cap altra que visqui a l'habitatge, d'altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.

Per a la seva tramitació cal presentar:

 • Instància de sol·licitud. (original)
 • Factura trimestral (darrera) del subministrament d'aigua. (original i còpia)
 • Autorització per a la consulta de les dades a l'Agència Tributària(*).

(*) Consulta per a la comprovació del nivell d’ingressos, de tots els residents en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social d'abastament d'aigua , majors de 18 anys, o que seran majors d’edat en els propers 4 anys.

Termini d'aplicació

La quota social s'aplicarà quan s'hagin comprovat i validat els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data sol·licitud. La tarifa s'aplicarà durant un any. Un cop passat aquest any, l'Ajuntament validarà de nou el compliment dels requisits, fins al termini màxim de 4 anys, a partir del qual caldrà fer una nova sol·licitud.

 

 Fons social de l'aigua

El passat 24 de març de 2014 es va signar un conveni amb Fundació Mina i amb Mina Aigües de Terrassa en el que es va acordar la creació del Fons social de l'Aigua, que va entrar en vigor el dia 1 d'abril de 2014.

Hi poden accedir les persones beneficiàries de la tarifa social.

El Fons Social de l'Aigua el tramiten directament Fundació Mina i Mina d'aigües de Terrassa , per tant les persones a les quals se'ls hagi atorgat la tarifa social poden demanar-ho a les oficines de Mina (C/ Societat, 26).

L'ajut del fons social s'aplica a 4 factures trimestrals (1 any) i cobreix l'import de la quota de servei no cobert per la tarifa social i l'import dels consums d'aigua del primer bloc (fins a 15 m3/trimestre).

Durant l’any 2015, el total de factures emeses de clients amb tarifa social, ha estat de 4.912, de les quals, 2.009 s’han beneficiat del fons social de l’aigua (662 famílies).

El cost que ha suposat a Fundació Mina l’aplicació del fons social, ha estat de 12.501,39 €

Podeu trobar més informació a la web de Aigües de Terrassa