Sanejament

El sistema de sanejament l’integra la xarxa municipal de clavegueram, els col·lectors en alta i l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). EL sistema també disposa d’algunes estacions de bombejament d’aigües residuals, i algunes petites estacions depuradores, per bombar o depurar les aigües residuals d’alguns punts del terme municipal que no connecten per gravetat amb la EDAR.

Tots els establiments industrials de Terrassa que ho requereixin han de disposar d’un permís d’abocament d’aigües residuals industrials, inclòs en la llicència o autorització ambiental per l’obertura de l’activitat, que recull les instal.lacions de pretractament que ha de disposar, així com, entre d'altres, el cabal màxim a abocar autoritzat i els nivells màxims de càrrega contaminant que poden portar les aigües industrials, pels paràmetres assenyalats a l’Ordenança Municipal del Servei de Proveïment i Sanejament d’Aigües i demés normativa sectorial.

De la neteja del clavegueram municipal se’n responsabilitza l’empresa municipal ECO-EQUIP SAM. De la neteja i manteniment dels col·lectors en alta que connecten amb la EDAR i la resta d'instal.lacions de sanejament (vòrtex, estacions de bombament, etc.), se’n responsabilitza el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.

L’EDAR de Terrassa se situa a la zona de les Fonts de Terrassa, en el marge dret de la riera de Rubí. En aquests moments la gestió es fa mitjançant una concessió administrativa de l’Agència Catalana de l’Aigua a UTE TERRASSA (UTE ACSA-SAVDAM). Depura les aigües residuals que produeixen els habitatges, i activitats econòmiques de la ciutat de Terrassa.

El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat realitza les següents tasques per garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament del nostre municipi, d’acord amb l’Agència Catalana de l'Aigua:

  • Inspecció i control, amb presa de mostres, dels abocaments d’aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal.
  • Manteniment d’un cens d’establiments industrials potencialment contaminant en matèria d’aigües residuals.
  • Tramitació del permís d’abocament al clavegueram municipal inclòs en la tramitació de la llicència o autorització ambiental d’obertura de l’activitat.  
  • Realització de millores i manteniment de les petites estacions depuradores i estacions de bombament del sistema de sanejament municipal. 
  • Manteniment de la xarxa primària de col·lectors en alta.

Si voleu més informació sobre l'EDAR de Terrassa podeu consultar la web de l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA)

Centre de control

 Telecontrol

Telecontrol de la qualitat de les aigües residuals dels col·lectors i de les instal·lacions de sanejament de Terrassa
 
El Projecte de Telecontrol de la qualitat de les aigües residuals dels col·lectors i de les instal·lacions de sanejament de Terrassa té per objecte conèixer en tot moment la qualitat de les aigües residuals que circulen pels 4 principals col·lectors de la ciutat mitjançant la construcció de 3 estacions de control de la qualitat de les aigües residuals (ECAR), dues de simples i una de doble, que incorporaran equips de presa de mostres i analitzadors automàtics en continu.
El projecte també inclou la integració de les instal·lacions de sanejament existents al municipi (8 petites depuradores, 9 estacions de bombament i 20 DSU) a una xarxa de telecontrol, per tal de conèixer i controlar en tot moment el seu funcionament.
Les dades recollides tant a les ECAR com a les instal·lacions de sanejament s’enviaran a un centre de control on seran gestionades per tal de detectar abocaments incontrolats al clavegueram, preveure abocaments al medi, així com per fer més eficients les instal·lacions.
 
Més informació:  
 

 Permisos d'abocament (empreses)

Pla d'adequació gradual (PAG) i permís d'augment de límit (PAL) d'abocament d'aigües residuals

 

L'usuari té l'obligació de realitzar un Pla d'adequació gradual dels seus abocaments quan els afluents no compleixen les condicions i limitacions que s'hi estableixen.

PLA D'ADEQUACIÓ GRADUAL (PAG): Pla d'actuació sobre els abocaments industrials que haurà de realitzar l'usuari, per tal d'adequar els seus afluents a les condicions i limitacions establertes en l'Ordenança municipal del servei públic de proveïment i sanejament d'aigües així com en el Decret 130/03, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

El PAG suposa una situació excepcional en la qual, durant un període de temps concret i determinat, es permet un nivell d'abocaments específic per alguns dels paràmetres contaminants establerts, amb la finalitat que aquests siguin adequats de forma progressiva a la normativa.

L'aprovació del PAG per part de l'Ajuntament suposa l'atorgament d'un permís provisional i condicionat d'abocament.

Durant la fase d'adequació els serveis tècnics controlaran el procés d'adaptació en base als paràmetres i criteris tècnics establerts en el permís provisional, per tal d'evitar possibles danys a l'entorn.

Transcorregut el termini d'execució del PAG, l'Ajuntament ha d'emetre informe sobre les actuacions realitzades.

En el cas de millores tècniques que redueixin el cabal abocat pot sol·licitar-se un Pla d'ampliació de límit d'abocament a sistema de clavegueram.

PLA D'AMPLIACIÓ DE LÍMITS (PAL): l'ens gestor, amb comunicació a l'Agència Catalana de l'Aigua, podrà adoptar limitacions diferents a les establertes quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat considerat en el permís d'abocament decrementi a causa de l'estalvi d'aigua per part de l'establiment.

L'autorització de PAL resta sotmesa a les següents condicions:
" S'han de mantenir els nivells d'estalvi d'aigua declarats.
" Anualment s'ha d'aportar al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat els documents acreditatius de les mesures del consum d'aigua a l'activitat i de la càrrega contaminant abocada.

Podeu omplir la fitza del tràmit al següent enllaç: