Ordenança solar

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L'APROFITAMENT D'ENERGIA SOLAR. Format pdf