Informació i Educació Ambiental

 En la gestió del Centre d’Informació es garanteix per part del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat:

  • La presència d’un equip durant els caps de setmana de març a novembre (9 mesos), format per un monitor medi ambiental i un ajudant, responsables d’obrir l’equipament de 10h del matí a les 18h de la tarda i que ofereixen informació als visitants, reparteixen tríptics informatius, etc. 
  • El manteniment de l’espai i vigilància de les instal·lacions del Centre d’Informació.  
  • L’edició de materials divulgatius (tríptics, fullets, etc.)
  • La realització de campanyes informatives o de divulgació de l’espai.