Protecció de la salut

 

 Mosquit tigre

 El mosquit tigre, que pots per fer evitar-lo?

 • Buida o posa cap avall qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, etc.
 • Buida sovint els safareigs i els receptacles d'aigua exteriors.
 • Treu o buida els plats de sota els testos i els plats dels animals domèstics.
 • Canvia l'aigua setmanalment de les plantes que viuen en aigua.
 • Evita acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desguassos, caaleres de teulats i terrasses.
 • Cobreix forats del terreny on s'hi pugui acumular aigua.
 • Manté cobertes les piscines mentre no s'utilitzin. Buida les piscines inflables sovint.
 • Vigila les basses petites: si és possible buida-les setmanalment.
 • Assegura que pous, cisternes barrils o bidons amb aigua per regar, estigin tapats hermèticament amb tapa o amb mosquitera.
 • Tapa els forats dels troncs i branques, amb sorra o poliestirè expandit.

I abans de marxar de vacances...assegura't que a casa no quedin recipients que puguin acumular aigua.

 

 

 

 

 

 

 

Pots descarregar-te el díptic amb aquesta informació:

 Informació general

El mosquit tigre (Aedes albopictus)és originari de l'Àsia. A Catalunya es va detectar per primera vegada el 2004. De mica en mica s'ha anat estenent per tot el territori i ha esdevingut una espècie més amb les que hem de conviure. En el seu hàbitat originari, cria en l'aigua que queda retinguda en els forats dels arbres, però s'ha adaptat a fer-ho a qualsevol concavitat natural o artificial que pugui contenir una mica d'aigua.

En el nostre entorn hi ha diverses espècies de mosquit. Les femelles de totes elles piquen perquè necessiten sang per desenvolupar els ous. La primera fase de la vida dels mosquits, les larves, és aquàtica.

Cada espècie de mosquit té unes preferències d'hàbitat, però totes elles estan lligades a l'aigua.

Com ja us hem anat informant altres anys, una de les actuacions fonamentals per evitar la proliferació del mosquit tigre es basa en la detecció i la revisió periòdica dels llocs susceptibles de crear l’hàbitat preferencial del mosquit.

Atès que el mosquit tigre realitza l’ovoposició en qualsevol lloc de petites dimensions que contingui aigua durant uns dies, les mesures d’actuació s’han de centrar en eliminar-ne tots els elements o punts de risc possibles.

Relació dels indrets en les quals és viable el desenvolupament del cicle d’Aedes albopictus:
   
Fonts ornamentals i públiques    
Dipòsits o piles de pneumàtics    

Gerros cementiris                
Dipòsits de 1m3 de volum

Bidons amb aigua per a regar          
Dipòsits descoberts

Residus municipals                
Recipients abandonats

Objectes decoratius      
Embornals amb i sense  matèria orgànica

Arbres amb orificis al tronc

Les principals mesures que cal contemplar són:

 • Mesures preventives específiques en determinats espais públics:

  Cementiris: tots els recipients contenidors de flors u objectes ornamentals cal que impedeixin l’acumulació d’aigua lliure accessible als mosquits. Es pot mantenir la humitat, per exemple, mitjançant esponges, fibres absorbents o gels hidropònics, foradant els recipients per la base, o bé introduint sorres o d’altres materials, com ara perlita, que permetin la presència d’aigua però la facin inaccessible als mosquits.

  Escoles i altres equipaments
  : els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment, en èpoques de vacances, on hi pot romandre més temps. En cas d’existència de pneumàtics destinats al jocs, aquests han de mantenir-se secs, preferentment mitjançant perforació o bé col·locant-los semienterrats en posició vertical.

  Horts, solars i finques en desús
  : cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de mosquits, amb especial atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari abandonats.

  Determinades activitats comercials i industrials
  : (centres de jardineria, circuits de karts, instal·lacions agrícoles i ramaderes, etc), que disposin de punts d’acumulació d’aigua, per l’ús de pneumàtics o altres elements de risc: cal una vigilància periòdica dels punts de risc per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests àmbits, el control dels possibles focus de cria de mosquits ha d’incorporar-se als plans interns de seguretat i higiene de les empreses.

  Centres i tallers que emmagatzemen i manipulen pneumàtics fora d’ús (PFU) i deixalleries
  : cal mantenir la perifèria de les zones d’emmagatzematge de pneumàtics usats i de deixalles lliures de vegetació i d’objectes que puguin acumular aigua i afavorir la  cria del mosquit tigre. L’apilament dels pneumàtics usats s’ha de fer en columnes verticals procurant un cobriment amb lones sempre que sigui possible. A més, cal garantir una bona rotació dels pneumàtics prioritzant la ràpida destrucció dels provinents de zones afectades, i la trituració dels PFU al més aviat possible.

 • Mesures preventives generals:

  1-Buidar i posar sota cobert  tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers, joguines, plats d’animals domèstics, plats sota els testos, etc.), i evitar llur inundació, per exemple invertint-los. En el cas d’elements fixes i objectes que no es puguin retirar, s’han de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol cúmul d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir. En els cas dels plats de test, quan aquests no puguin retirar-se, cal mantenir-los secs. Els pneumàtics s’han de mantenir secs i a cobert.

  2-En els casos en que es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, cal que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima). En recipients destapats (per exemple, abeuradors per animals) cal que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim.

  3-Les canaleres de recol·lecció d’aigües de les teulades han de mantenir-se netes de restes vegetals. Així mateix, s’ha de fer el manteniment als embornals dels patis.

  4-Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i evitar l’acumulació d’aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com la sorra), no permetent que hi entri l’aigua.

  5-En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides s’han de mantenir completament eixutes. 

 Material Didàctic

MATERIAL DIDÀCTIC

Ens plau presentar-vos el conte " La Piques ha arribat a la nostra ciutat ", material didàctic adreçat als escolars del cicle mitjà de primària amb l'objectiu de sensibilitzar-los i educar-los en la lluita contra l'expansió del mosquit tigre. El conte ha estat elaborat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, qui ha cedit a la Diputació de Barcelona els drets d'ús i explotació del material amb la finalitat de fer-ne la difusió a la resta dels ajuntaments de la província.

Clicant sobre aquest enllaç podreu visualitzar el conte. [en format pdf, 5,87 Mb, no imprimible] 

 Més informació

PER SABER-NE MÉS :