Ordenança de Tinença i Protecció dels Animals

 

ASPECTES MÉS RELLEVANTS

Continuar avançant per aconseguir una tinença responsable d’animals domèstics  

 • S’incorpora un article relatiu al dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los (article 5)
 • Es reconeixen  les entitats de protecció o defensa dels animals i s’estableix la seva participació en el marc de les normes municipals que regulen la participació ciutadana i les Bases de convivència democràtica a la ciutat. (article 6) 
 • En relació al foment de la tinença responsable i per tal de fer efectiva la corresponsabilitat entre la ciutadania, s’estableix el compromís de promoure activitats de sensibilització i civisme tals com campanyes, sessions formatives per persones propietàries d’animals. També es fomentarà la funció social dels animals de companyia envers la gent gran i les persones amb discapacitat ( article 7)
 • Es defineixen espais d’ús exclusiu i tancats per a l’esbarjo dels gossos on podran anar deslligats. També s’establiran espais d’ús compartit,  que en unes determinades franges horàries seran d’ús per a gossos deslligats. (article 17). Es regulen les normes d’ús d’aquests espais.
 • Trasllat d’animals en transport públic ( article 20): es promourà l’accés sense transportins dels animals de companyia al transport públic municipal. Aquest aspecte està pendent de la modificació del reglament del servei de transport municipal.
 • Es regula la prescripció contractual d’esterilització dels animals de companyia que són objecte de comercialització, adopció, o transacció. És a dir caldrà un document de compromís d’esterilització, si en el moment de lliurar-lo no està esterilitzat. (article 31)
 • Es reconeix la funció social dels gossos d’assistència tal i com ja es feia respecte als gossos pigalls, ja que la nova llei fa un pas més i dóna cobertura legal a altres tipologies de gossos, que també assisteixen i donen suport a les persones amb discapacitat en la seva vida diària.
 • Les miccions i les deposicions a la via pública passen a ser considerades infraccions greus, abans eren lleus. L’import actual de la sanció és de 90 a 300€ i amb la nova ordenança serà a partir de 751 a 1.500€.

Millorar la protecció i el benestar animal. 

 • Es redueix el temps que els animals poden estar lligats a casa (2 h.) o a l’interior de vehicles (20’). (articles 13 i 19)
 • Es prohibeix fer servir animals salvatges en els circs com ja havia acordat l’Ajuntament en Ple en el seu moment. 
 • L’Ajuntament exercirà accions legals vers els responsables de maltractament animal, en el cas que la infracció sigui competència de la Generalitat, ho posarà en coneixement de les autoritats corresponents
 • Es limita que els gossos no es poden quedar sols en el domicili més de 2 dies. (article 13)
 • Els sistemes de subjecció (collars) han de garantir també la comoditat. (article 14)
 • En general s’amplien les garanties pel benestar animal en quan a la venda, es prohibeix la venda de cadells de menys de 8 setmanes, i fora de l’horari comercial les botigues hauran de tenir les persianes baixades. (article 36)

Altres

 • Possibilitat de realitzar hores de compromís social o sessions d’educació ambiental, en substitució de les sancions econòmiques, per la seva finalitat pedagògica i de retorn social (article 68).
 • Així mateix es preveu el pagament anticipat de les sancions de multa amb una reducció de la quantia (article 69)